Our Businesses


Đường

photo

Hàng đầu tư đường kinh doanh tại Việt Nam.

Xem Chi Tiết

Mật rỉ

photo

Molasses cho các khu công nghiệp và người tiêu dùng sử dụng.

Xem Chi Tiết

Cồn

photo

Ethanol cho người tiêu dùng và công nghiệp sử dụng.

Xem Chi Tiết

Khí cacbonic

photo

CO2 thu hoạch từ sản xuất ethanol.

Xem Chi Tiết

Đầu tư

photo

Agri-đa dạng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Xem Chi Tiết

Kho bãi

photo

XXXXm 3 kho vận và công nghiệp không gian.

Xem Chi Tiết